• Svenskarna och internet 2012

  Den årliga studien av svenskarnas internet- och medievanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Publicerad 2012-04-05.

 • Svenskarna och internet 2011

  Svenskarna och internet är en årlig rapport som baseras på undersökningen med samma namn. Publicerad 2011-04-07.

 • Svenskarna och internet 2010

  2010 års upplaga av rapporten Svenskarna och internet visar bland annat att Sverige intar förstaplatsen på tre globala IT-index, användningen av mobilt internet ökar kraftigt, åtta av tio googlar för att få svar om sin hälsa. Publicerad 2010-04-07.

 • Svenskarna och internet 2009

  ”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på Internetstiftelsens egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Publicerad 2009-04-07.

 • Svenskarna och internet 2008

  Materialet i denna rapport baserar sig på Internetstiftelsens undersökning Svenskarna och internet 2008. Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Publicerad 2008-04-07.

 • Svenskarna och internet 2007

  Internet är idag i Sverige inne i en konsolideringsfas. Spridningen till nya människor går långsamt medan användningen för de som redan har internet ökar och blir mer mångfacetterad. Det är främst hos de unga och hos de yngre pensionärerna som ökningen har varit störst de sista åren. Publicerad 2007-04-07.

 • Svenskarna och internet 2003

  Den årlig undersökningen Svenskarna och internet undersöker svenskarnas internetvanor. 2003 års rapport visar att även om spridningen av internet till nya grupper idag sker långsammare än tidigare så fortsätter internet att utveckla sig, nya sidor och tjänster tillkommer, och framför allt utvecklar och förändrar sig människors användning av nätet. Publicerad 2003-04-11.

 • Svenskarna och internet 2002

  Under de två år som gått sedan den förra rapporten om svenskarnas internetvanor har mycket av luften gått ur IT-branschen. De förhoppningar som fanns i början av 2000-talet har visat sig vara uppskruvade förväntningar som inte har infriats på en allt svagare marknad. Men samtidigt kan vi se att internetanvändningen ökar både i omfattning och i andel av befolkningen. Publicerad 2002-04-11.

 • Swedes and the internet 2000

  For a very short time, the internet has gone through as a new international information bearing medium. Sweden is one of the countries where the internet penetration has gone deepest into society. Published 2000-04-11.

 • Svenskarna och internet 2000

  Under en mycket kort tid har internet slagit igenom som ett nytt internationellt informationsbärande medium. Sverige är ett av de länder där internetpenetrationen har gått djupast i samhället. Publicerad 2000-04-11.