Föräldrar och medier 2017

Detta är en redovisning av resultatet från en undersökning av vårdnadshavares attityder kring deras barns medieanvändning, skyddsaspekter när det gäller medieinnehåll och åsikter om skadlig mediepåverkan.

De data som redovisas här består av svar på de frågor som ställts till vårdnadshavare till barn mellan 9 och 18 år, det är alltså inte barnen själva som svarat på frå- gorna. Genomgående redovisas resultatet fördelat på tre åldersgrupper av barn, vilka i löpande text omnämns med siffror: 9–12 (år), 13–16 (år) samt 17–18 (år).