Unga svenskar och internet 2009

Syftet med denna rapport är att sprida kunskaper om barns användning av internet med hjälp av representativa urval som täcker in åldrar från 3 år och uppåt, så att det är möjligt att se barn och ungdomars internetanvändning i ett bredare sammanhang. Särskilt är det outforskat hur barn i förskole- och småskoleåldrarna upptäcker och använder internet. Publicerad 2009-04-07.

World Internet Institute har sedan 2007 ställt frågor till småbarnsföräldrar om deras barns användning av internet och sedan 2008 har åldersgränsen för de ordinarie telefonintervjuerna flyttats ner till 12 år. Kompletterande urval har också gjorts för att bättre täcka in ungdomsgrupperna. Internetstiftelsen har gjort detta möjligt och Medierådet har bidragit till att denna rapport kunde färdigställas.