Integritetspolicy för Internetstiftelsens webbenkät om hållbarhet

Internetstiftelsen är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med inbjudan till Internetstiftelsens webbenkät om hållbarhet.

Webbenkät om hållbarhet

Det är frivilligt om du som intressent vill besvara enkäten eller inte. Svaren är helt anonyma och kan inte kopplas till någon personuppgift om dig.

Pixelhjärta i snö.

Inbjudan via nyhetsbrev

Du kan ha fått en inbjudan att besvara Internetstiftelsens webbenkät om hållbarhet i ett nyhetsbrev som du är prenumerant på. Om du vill veta mer om behandlingen av dina personuppgifter i samband med utskick av nyhetsbrevet hänvisar vi till gällande integritetspolicy för det nyhetsbrev du är prenumerant på. Har du svårt att hitta rätt integritetspolicy får du gärna kontakta Internetstiftelsen, se längst ned i denna integritetspolicy för kontaktuppgifter.

Inbjudan via e-post

Du kan ha fått en inbjudan att besvara Internetstiftelsens webbenkät om hållbarhet via ett mejlutskick. Inbjudan att besvara webbenkäten skickas via e-post till utvalda intressenter. Påminnelser skickas via e-post till intressenter som ännu inte besvarat webbenkäten. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter (e-post) är att Internetstiftelsen ska kunna erbjuda våra intressenter en möjlighet att vara med och påverka Internetstiftelsens hållbarhetsarbete genom att besvara en webbenkät om Internetstiftelsens hållbarhetsarbete.

Internetstiftelsen vill medverka till ett mer hållbart samhälle genom att bidra till en positiv samhällsutveckling och göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför vill vi gärna veta vilka hållbarhetsområden du som intressent tycker att vi ska prioritera framöver. Den lagliga grunden för utskicket är Internetstiftelsens berättigade intresse att få relevant och aktuellt underlag för utveckling av Internetstiftelsens hållbarhetsarbete. Detta får vi genom att tillfråga våra intressenter om era prioriteringar. Dina svar är till stor hjälp för oss i vårt arbete för en positiv internetutveckling.

I det verktyg Internetstiftelsen använder för utskick och behandling av webbenkäter tas kontaktuppgifter (e-post) bort när undersökningen avslutats.

Kontaktuppgifter (organisation, namn och e-post) till dig som intressent sparas hos Internetstiftelsen fram till nästa intressentanalys med inbjudan att besvara webbenkät om hållbarhet. Om du inte vill bli kontaktad av oss i egenskap av intressent, kontakta gärna Internetstiftelsen så tar vi bort dig från intressentlistan. Kontaktuppgifter till Internetstiftelsen finns längre ned i denna integritetspolicy.

Mottagare av uppgifter

Internetstiftelsen lämnar ut dina personuppgifter till en samarbetspartner som Internetstiftelsen anlitat för att skicka ut inbjudan, administrera samt sammanställa webbenkäterna. Internetstiftelsen eller samarbetspartnern överför eller behandlar inga personuppgifter utanför EU eller EEA. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Du har även rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskydds-lagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de personuppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsens dataskyddsombud genom att mejla till dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Kontaktuppgifter

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073, 120 07 Stockholm
Telefon: +46 8-452 35 00
E-post: dataskyddsombud@internetstiftelsen.se
Org. nr.: 802405-0190

Du har också möjlighet att lämna klagomål avseende Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten.