Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Internetstiftelsen på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en extern aktör.

Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till Internetstiftelsens verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Läs mer på Riksdagens webbplats.

Rapportera via interna visselblåsarkanaler

Rapportering görs skriftligen via webbsidan wb.2secure.se eller muntligen via telefon på 0771-77 99 77. Du kan välja att vara anonym på båda dessa rapporteringskanaler. Önskar du rapportera via fysiskt möte, kan det begäras genom att registrera en anmälan på webbsidan wb.2secure.se. Det fysiska mötet hålls antingen med en representant från Internetstiftelsen eller med Internetstiftelsens leverantör för visselblåsartjänster 2Secure efter överenskommelse.

Vid registrering av en ny anmälan på wb.2secure.se ska du uppge den företagsunika koden IFS289 för att identifiera att det är för Internetstiftelsen anmälan görs. På webbsidan ombeds du besvara ett antal frågor om det som anmälan rör. Du kan vara anonym och tilldelas ett unikt ärendenummer och ett lösenord som måste sparas för att aktivt kunna logga in på webbsidan och följa anmälan och kommunicera med handläggaren på 2Secure.

När en anmälan registrerats behandlas den av erfarna handläggare på 2Secure, som kontaktar Internetstiftelsens primära kontaktperson utifrån en förutbestämd kontaktlista med flera namn. Om den primära kontaktpersonen är föremål för anmälan kommer en annan person på kontaktlistan att informeras. Det är alltid Internetstiftelsen som slutligen bedömer anmälan och avgör vilka åtgärder som ska vidtas. När du rapporterar till Internetstiftelsens interna rapportering kanaler har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Vid muntlig rapportering har du rätt att få kontrolläsa och rätta till eventuella felaktigheter i din anmälan. När du gör en anmälan via telefon får du inloggningsuppgifter till att följa din anmälan på wb.2secure.se. Önskar du i efterhand kontrolläsa samt eventuellt rätta till din anmälan så kan detta begäras genom webbportalen. Önskar du skriva under protokollet från din anmälan begärs även det genom webbportalen. En handläggare från 2Secure kommer att koordinera detta. I det fall du väljer att skriva under protokollet från din anmälan innebär det att 2Secure får kännedom om ditt namn/identitet. 2Secure värnar om din anonymitet och kommer inte att delge företaget denna information. Du kan alltså, även om du önskar skriva under protokollet från din anmälan, fortsatt vara anonym gentemot Internetstiftelsen.

Rapportera via externa visselblåsarkanaler

Utöver att rapportera till Internetstiftelsens interna visselblåsarkanal kan du rapportera externt till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s institutioner, organ och byråer. Även när du rapporterar externt har du rätt till skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Följande myndigheter har utsetts till behöriga myndigheter och upprättat externa rapporteringskanaler: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Se Arbetsmiljöverkets webbplats för sammanställning över respektive myndighets ansvarsområde samt kontaktuppgifter.

Om det lagstadgade meddelarskyddet

Visselblåsarlagstiftningen, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, ger dig som visselblåsare ett skydd givet vissa förutsättningar. Utöver möjligheten att anmäla misstänkta missförhållanden enligt visselblåsarlagstiftningen finns det även en rätt till meddelar- och anskaffarfrihet enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Det innebär att det är möjligt för en anställd (med vissa undantag) inom såväl privat som offentlig sektor att straffritt lämna annars sekretessbelagda uppgifter för publicering till massmedier som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För anställda inom offentlig verksamhet eller annan verksamhet där meddelarskydd gäller enligt lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter eller offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns det även ett utökat skydd. Det utökade skyddet avser efterforskningsförbud och repressalieförbud.

Efterforskningsförbudet innebär att en myndighet eller annat allmänt organ, som huvudregel, inte får efterforska vem som har lämnat ett meddelande för publicering.

Repressalieförbudet innebär att det allmänna inte får vidta åtgärder som medför negativa konsekvenser för en enskild med anledning av att han eller hon har utnyttjat sin yttrande- och meddelarfrihet. Brott mot efterforsknings- och repressalieförbuden är straffbelagda med böter eller fängelse i högst ett år (3 kap. 4 § TF och 2 kap. 4 § YGL).

I verksamheter där offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) är tillämplig får inte kvalificerade tystnadsplikter brytas. Vilka de kvalificerade tystnadsplikterna är framgår av sekretessbestämmelserna i OSL men hänför sig t.ex. till känsliga uppgifter om hälsa och sjukvård, rikets säkerhet och brottsförebyggande arbete. Ansvarsfriheten gäller inte heller vid utlämnande av information om försvarsuppfinningar.

Personuppgifter

När du använder visselblåsartjänsten kan du vara anonym. Internetstiftelsen tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Nedan finns en sammanställning av några viktiga punkter gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter

Vid alla tillfällen är Internetstiftelsen skyldig att följa lagstiftningen gällande hantering av personuppgifter. Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv och andra i visselblåsarsystemet. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.

Anonymitet

Som visselblåsare kan du välja om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Oavsett tas alla anmälningar på allvar. För våra externa handläggare kan det underlätta det fortsatta arbetet om vi kan kontakta dig för att få kompletterande uppgifter; därför kommer kontaktuppgifter efterfrågas. Det är dock alltid helt frivilligt att lämna dessa uppgifter.

Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. Använder du en dator som är uppkopplad mot Internetstiftelsen kan det dock framgå av internetloggen att du har besökt den sida där anmälan görs. Vill du inte att detta ska synas, använd en dator som inte är uppkopplad mot Internetstiftelsens nätverk, eller en personlig smartphone eller surfplatta.

Personuppgiftsansvar

Internetstiftelsen ansvarar för behandlingen av personuppgifter enligt lag.

Syftet med registreringen

Personuppgifterna kommer endast att användas för att genomföra utredning av det som rapporterats till visselblåsarsystemet. I riktlinjerna för visselblåsning kan du läsa om vilken typ av missförhållanden som kan rapporteras. Integritetsskyddsmyndigheten reglerar när andra än myndigheter får hantera personuppgifter om lagöverträdelser. Om en anmälan inkommer som inte kan behandlas i visselblåsartjänsten på grund detta, eller om missförhållandet inte är tillräckligt allvarligt för att hanteras inom ramen för visselblåsning, kommer ärendet att avslutas och alla personuppgifter raderas. Du kommer att få ett meddelande i visselblåsarsystemet om att denna bedömning är gjord samt information om vart du istället kan vända dig med ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är Internetstiftelsens rättsliga förpliktelse enligt visselblåsarlagstiftningen.

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter kommer endast att användas av Internetstiftelsens visselblåsningskommittés utredande funktion samt av det externa företag som har fått i uppdrag att ta emot anmälan. Uppgifterna är bara tillgängliga för personer som arbetar med den aktuella anmälan. Utredningen kan komma att överlämnas till polis eller annan myndighet, exempelvis Ekobrottsmyndigheten.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Personuppgifterna raderas vanligtvis tre veckor efter ärendet avslutats, dock högst 2 år efter avslut om särskilda skäl föreligger.

Information till den som anmäls

En person som anmäls i visselblåsartjänsten kommer att få särskild information om det. Om det skulle kunna äventyra den fortsatta utredningen, kommer informationen inte att lämnas förrän det bedöms att det inte längre föreligger någon sådan fara. Under den tiden lämnas inte heller några registerutdrag.

Registerutdrag

Som anmälare har du rätt att få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i visselblåsartjänsten. En sådan begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad. Skicka den till 2Secure, Dataskyddsombud, Box 34037, 10026 Stockholm. Om någon uppgift är felaktig, ofullständig eller missvisande, har du rätt att på begäran få den rättad. Ett registerutdrag till anmäld person kommer inte att innehålla information så att du som visselblåsare kan identifieras. Informationen kan därför komma att sammanfattas.