Organisation

Internetstiftelsen är vare sig ett företag eller en myndighet, utan en oberoende, affärsdriven och allmännyttig stiftelse som samarbetar med många delar av samhället för att skapa ett internet som bidrar positivt till människan och samhället.

Vår verksamhet bygger till stor del på kunskap som vi mer än gärna delar med oss av, eftersom vi tror att det gynnar internetutvecklingen. Därför är medarbetarna vår viktigaste resurs. Vi har en platt organisation med korta beslutsvägar, där kreativitet och idéer tas tillvara. Dörren till vd står alltid öppen, vilket i stort präglar vårt arbetssätt.

Internetstiftelsen är en rolig och varierande arbetsplats där medarbetarna skapar ökad samhällsnytta på ett konkret sätt genom att främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet. Internetstiftelsen är även ansluten till kollektivavtal och medarbetarna kan nyttja en rad förmåner som gör livet enklare.

Hög kvalitet genomsyrar allt vi gör och för att uppnå det arbetar vi efter vår kvalitetspolicy och har ett tydligt kvalitetsprogram. Som ett kvitto på vårt gedigna kvalitetsarbete har vi tilldelats Utmärkelsen Svensk Kvalitet två gånger, 2010 och 2018.

På samma sätt är hållbarhet självklart för oss. Därför arbetar vi aktivt med alla tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Under 2017 inkluderade vi hållbarhet i vår affärsplaneringsprocess, vilket innebär att vi har tydliga hållbarhetsmål som följs upp regelbundet.

Ändamålet med stiftelsen och bestämmelser om hur vi ska arbeta hittar du i vår stiftelseurkund med tillhörande stadgar. Vår urkund slår fast att vi ska säkerställa en stark och säker infrastruktur för internet som tillgodoser dagens och framtidens behov i Sverige, samt att främja forskning, utbildning och undervisning med inriktning på internet.

Vår styrelse har en bred sammansättning som speglar samhället med representanter för både användare och experter inom internetområdet. Styrelsen består av ledamöter utsedda av bland annat Svenska Bankföreningen, Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och Sveriges Konsumenter. Nuvarande styrelseordförande, Ylva Hambraeus Björling, tillträdde i juni 2014.

PTS är tillsynsmyndighet för den svenska toppdomänen som Internetstiftelsen äger och tar hand om, och ska se till att lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet efterlevs. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2006 och rör teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa.

Vi bedriver vårt informationssäkerhetsarbete på ett systematiskt, formaliserat och riskorienterat sätt med utgångspunkt i den internationella ledningssystemstandarden för informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 27001. Vi har även en integritetspolicy för hur vi behandlar och skyddar våra kunders och samarbetspartners personuppgifter.

Om du vill veta mer om hur Internetstiftelsen bildades, så läs gärna den här artikeln om vår historia. Vår tillblivelse är en spännande del av internets historia i Sverige!