Mer om vårt kvalitetsarbete

Kvalitet är viktigt för oss och vi strävar efter att hålla hög kvalitet gentemot våra kunder, registrarer, medarbetare, leverantörer och övriga intressenter. För att uppnå det arbetar vi efter vår kvalitetspolicy och med ett tydligt kvalitetsprogram.

Kontakt för vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete

Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager på Internetstiftelsen

E-post: hallbarhet@internetstiftelsen.se

Vårt kvalitetsprogram

2006 startade vi vårt eget kvalitetsprogram, som består av följande delar:

Internetstiftelsens kvalitetsblomma

Interna konferensdagar

Informations- och utbildningsdagar för alla medarbetare, genomförs två gånger per år, en till två dagar per gång. Skapar teamkänsla, kultur och en grogrund för förbättringsarbete och ökat engagemang.

Planering

Alla medarbetare är involverade i arbetet för sin avdelnings planering och får löpande information vid möten och vid Internetstiftelsen-dagarna. Skapar tydlighet och medvetenhet.

Mätningar

Mål fastställs årligen i affärsplanen och måluppföljning i form av mätningar når medarbetarna bland annat via tertialrapporter. Ger faktaunderlag till beslut för att förbättra processerna

Processer

För alla viktiga processer inom verksamheten finns en beskrivning. Processägare utses för varje viktigare process. Nyckeltal fastställs och redovisas för verksamheten som helhet. Ger helhetssyn.

Utbildning

Utbildningen omfattar metodstöd i kvalitetsarbete, dokumentation som stöd i medarbetarnas dagliga förbättringsarbete och verktygslåda med analysverktyg anpassade efter Internetstiftelsens behov. Varje medarbetare ges stort ansvar och utrymme i förbättringsarbetet vilket ger självförtroende och utrymme för kreativitet.

Ständiga förbättringar

Internetstiftelsens förbättringsprocess omfattar fyra steg som gås igenom vid allt förbättringsarbete.

Internetstiftelsens förbättringshjul

För att lyckas med förbättringsarbetet krävs det att vi drar nytta av våra resurser på ett optimalt sätt. Ett viktigt verktyg är flödet i den dokumenterade förbättringsprocessen. I förbättringsarbetet utgår vi alltid från verksamhetens mål och krav, kundernas behov och våra långsiktiga strategier. Att analysera och förbättra våra processer är en kontinuerlig och naturlig del av vårt arbete.

Nyckeln till Internetstiftelsens förbättringsarbete är medarbetarnas kreativa förmåga och därför har vi som ambition att ta vara på den.

Våra processer

Genom att tydligt definiera våra processer och hur de samverkar blir det lättare för oss att nå våra mål.

Internetstiftelsens processkarta

De initierande processerna

Verksamhetsutveckling och Affärsutveckling stödjer oss i den långsiktiga planeringen och syftar till att hitta nya eller förbättra våra arbetssätt samt att hitta nya affärsområden eller tjänster.

De styrande processerna

Ledning, Tjänster, Processer och Projekt styr, utvecklar och samordnar levererande processer och stödprocesser.

De levererande processerna

Våra levererande processer är de processer som realiserar affärsplanen och uppfyller externa kunders behov, krav, önskemål och förväntningar. De omfattar Utveckling, Försäljning, Leverans och Kundvård. De levererar våra tjänster.

De stödjande processerna

Våra stödprocesser utgör resurser till de levererande processerna och är Kontorsadministration, Systemförvaltning, Kommunikation, Riskhantering och informationssäkerhet, HR, Ekonomi samt Juridik. Dessa processer har interna kunder och underlättar produktionen av våra tjänster i de levererande processerna.