Policyer

Här har vi samlat några av Internetstiftelsens policyer som innehåller riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål för verksamheten.

Dataskyddspolicy

Det övergripande syftet med Internetstiftelsens dataskyddsarbete är att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och Toppdomänlagen. Vi har därför tagit fram denna dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn finns att läsa här.

Informationssäkerhetspolicy

Internetstiftelsens informationssäkerhetsarbete ska bedrivas på ett systematiskt, formaliserat och riskorienterat sätt och ta sin utgångspunkt i den internationella ledningssystemstandarden för informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 27001.

Informationssäkerhetspolicyn finns att läsa här.

Kvalitetspolicy

Kvalitet är en av Internetstiftelsen grundläggande värderingar. Vårt fokus på kvalitet ger nöjda kunder, robusta och säkra processer och väl fungerande teknik. För att skapa resultat arbetar vi med ett tydligt kvalitetsprogram. Syftet med policyn är att ledare och medarbetare ska ha en "kompass" för sitt arbete inom kvalitetsområdet.

Kvalitetspolicyn finns att läsa här.

Miljöpolicy

Internetstiftelsen vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet.

Miljöpolicyn finns att läsa här.

Mångfalds- och inkluderingspolicy

På Internetstiftelsen anser vi att alla ska vara välkomna på internet. Vår målsättning är att internet ska vara för alla. Att inkludera fler är en kvalitetsfråga: ju fler perspektiv vi har, desto större kunskap får vi. Det är av yttersta vikt för Internetstiftelsen att vara en attraktiv arbetsgivare som ger alla medarbetare möjlighet att växa som individer.

Mångfalds- och inkluderingspolicyn finns att läsa här.

Uppförandekod

Internetstiftelsen uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. Genom att följa denna uppförandekod säkerställer vi korrekt agerande i detta uppdrag.

Uppförandekoden finns att läsa här.