Uppförandekod

Senast fastställd av styrelsen 2023-10-03.

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. Genom att följa denna uppförandekod säkerställer vi korrekt agerande i detta uppdrag.

Koden utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Om lokal, nationell eller internationell lagstiftning ställer striktare krav än uppförandekoden, ska dessa följas.

Koden gäller samtliga medarbetare oavsett anställningsform. Vi begär att alla medarbetare läser och accepterar föreskrifterna och tillämpar dessa i all Internetstiftelsens verksamhet. Medarbetare uppmuntras att ta egna initiativ som främjar hållbarhetsarbetet på arbetsplatsen. Internetstiftelsens chefer har ansvaret för att sprida och informera om uppförandekoden samt säkerställa efterlevnad. Vid misstanke om överträdelse av koden ska detta rapporteras till närmaste chef.

Denna kod syftar även till att säkerställa efterlevnad i Internetstiftelsens leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden. Vid brott mot uppförandekoden anser sig Internetstiftelsen ha rätt till uppföljning genom leverantörsbesök samt eventuellt uppsägning av kontrakt.

Mänskliga rättigheter

All verksamhet ska följa riktlinjerna i internationella konventioner gällande grundläggande mänskliga rättigheter. De internationella normer som här avses är i första hand FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention och ILO:s konventioner om arbetsrätt. Förekomst av slavarbete eller barnarbete är helt oacceptabelt. Internetstiftelsen verkar även för att utesluta förekomsten av konfliktmineraler i vår verksamhet eller i vår leverantörskedja.

Medarbetare och arbetsmiljö

Vi är övertygande om att olika bakgrund och kön bidrar till att stärka vår verksamhet och vi verkar för jämställdhet och mångfald. Internetstiftelsen tillåter ingen form av diskriminering baserat på diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar ska erkännas och respekteras. Varje medarbetare har rätt till en skälig levnadslön, lika lön för lika arbete samt regelbunden betald semester.

Internetstiftelsen ska alltid arbeta för en psykiskt och fysiskt god och säker arbetsmiljö. Vi ska erbjuda en arbetsbelastning som möjliggör balans mellan arbete och fritid. Arbetet ska upplevas som utvecklande och alla medarbetare ska känna möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter.

Anti-korruption

I alla samarbeten agerar vi transparent, ärligt och affärsmässigt. Internetstiftelsen och de medarbetare som omfattas av denna kod förväntas följa all nationell och internationell reglering för att förebygga, upptäcka och hantera korruption.

Medarbetare måste avstå från handlingar och icke-handlingar som rör bedrägerier, utpressning, penningtvätt och kartellverksamhet. Det är inte tillåtet att begära, ta emot eller erbjuda mutor, oavsett metod, syfte och utformning. Förmåner får endast ges och tas emot om det sker på ett öppet sätt under skapande och upprätthållande av en affärsrelation. Medarbetare måste aktivt medverka och bidra i utredningar rörande överträdelser mot denna uppförandekod.

Affärsbeslut ska alltid göras med verksamhetens bästa i åtanke. Affärsuppgörelser får inte träffas mellan personer som befinner sig i en släkt-, vän- eller annan icke-professionell relation. Internetstiftelsens medarbetare får aldrig utnyttja sin position eller inflytande i något annat syfte än att stödja verksamhetens intressen. Om en sådan affärsuppgörelse eller andra korruptionsrisker identifierats ska farfarsprincipen tillämpas för godkännande av avtalsparten. Om den metoden inte går att tillämpa ska fyra ögon-principen användas. För att undvika intressekonflikter får tillsvidareanställda medarbetare inte arbeta utanför Internetstiftelsen utan att informera närmaste chef om åtagandet.

Miljöansvar

Varje aktivitets miljöpåverkan ska beaktas vid beslutsfattande och Internetstiftelsen tillämpar försiktighetsprincipen. Vi strävar efter att använda den mest energieffektiva tekniken. Internetstiftelsen arbetar för att minska miljöfarliga utsläpp, energiförbrukning och vår miljöpåverkan. Produkter ska företrädesvis vara gjorda av förnyelsebara råvaror eller återvunnet material och inte använda mer resurser eller energi än nödvändigt. De skall också vara lätta att underhålla och reparera samt vara återvinningsbara. Vi håller alltid allt avfall till ett minimum. Vid återvinning av elektroniskt avfall ska både sociala aspekter och miljöaspekter tas i beaktning vid val av återvinningsmetod. Vid val av energileverantör och transportmedel ska alternativ med låg miljöpåverkan prioriteras.

Integritet och informationssäkerhet

Internetstiftelsen ska upprätthålla högsta möjliga tekniska och organisatoriska säkerhetsnivå för att skydda Internetstiftelsens samhällsviktiga drift, känslig information och personuppgifter. Policyer och regler kring hantering av information ska efterföljas och vi iakttar största försiktighet i all elektronisk kommunikation. Skyddet av liv, hälsa och personlig integritet prioriteras i arbetet med informationssäkerhet.

Ansvar för Uppförandekoden

Styrelsen beslutar om uppförandekoden, vd är ytterst ansvarig och det operativa genomförandet är delegerat till chefsjurist. Alla ledare och medarbetare har ansvar för att uppförandekoden efterlevs av dem själva samt inom deras respektive ansvarsområden.