Internetstiftelsens remisser

Internetstiftelsen hämtar på ett systematiserat sätt in synpunkter från alla som känner sig berörda av våra olika förslag. Detta görs för att undersöka vilka konsekvenser de skulle kunna få om de genomförs. Här kan du ladda ner PDF-filer av remisser från Internetstiftelsen.

Vem får svara på remisser?

Alla förslag som är ute för kommunikation publiceras på denna sida. Var och en som har synpunkter har möjlighet att yttra sig över ett förslag fram till det datum som angetts som svarsdatum. Skicka remissvaret via e-post till remissvar@internetstiftelsen.se, med hänvisning till det aktuella ärendet i ämnesraden.

Information om nya remisser

Den som vill hålla sig informerad om vilka förslag som är ute för synpunkter kan prenumerera på ny information. Anmäla dig till prenumerationslistan på subscribe-remisser@iis.se. Du avanmäler dig via e-post på
unsubscribe-remisser@iis.se.

Pågående remisser

Remiss angående förslag till ändringar i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se och Registreringsvillkor för toppdomänen .nu.

Internetstiftelsen bjuder in till lämnande av synpunkter på förändringar i Internetstiftelsens Registreringsvillkor för toppdomänen .se respektive för toppdomänen .nu.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och förslagen till Registreringsvillkor avser att träda i kraft under juni 2024. De ändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren. 

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kontakta remissvar@internetstiftelsen.se.

Remissvar skickas till remissvar@internetstiftelsen.se senast den 10 april.

English version of the revised terms and conditions are available, please contact remissvar@internetstiftelsen.se if you prefer them in English.

Tillhörande dokument:

Tidigare remisser

2022

Remiss angående förslag till ändringar i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se och Registreringsvillkor för toppdomänen .nu.

Internetstiftelsen bjuder in till lämnande av synpunkter på förändringar i

Internetstiftelsens Registreringsvillkor för toppdomänen .se respektive för toppdomänen .nu.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och förslagen till Registreringsvillkor avser att träda i kraft under januari 2023. De ändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren.

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kontakta remissvar@internetstiftelsen.se.

Remissvar skickas till remissvar@internetstiftelsen.se senast den 30 september 2022.

English version of the revised terms and conditions are available, please contact remissvar@internetstiftelsen.se if you prefer them in English.

Tillhörande dokument:

2019

Remiss angående förslag till ändringar i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se och Registreringsvillkor för toppdomänen .nu.

Internetstiftelsen bjuder in till lämnande av synpunkter på förändringar i  
Internetstiftelsens Registreringsvillkor för toppdomänen .se respektive för toppdomänen .nu.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och förslagen till Registreringsvillkor avser att träda i kraft under september 2019. De förändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren. 

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kontakta remissvar@internetstiftelsen.se.

Remissvar skickas till remissvar@internetstiftelsen.se senast den 28 juni 2019.

English version of the revised terms and conditions are available, please contact remissvar@internetstiftelsen.se if you prefer them in English.

Tillhörande dokument:

2018

Remiss angående förslag till ändringar i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se samt Registreringsvillkor för toppdomänen .nu.

Internetstiftelsen inbjuder till lämnande av synpunkter på förändringar i
Internetstiftelsens Registreringsvillkor för toppdomänen .se respektive för toppdomänen .nu.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och förslagen till Registreringsvillkor avser att träda i kraft under maj 2018. De förändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren. En ren version i word-format bifogas också.

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kontakta remissvar@internetstiftelsen.se.

Remissvar skickas till remissvar@internetstiftelsen.se senast den 3 april 2018.

English version of the revised terms and conditions are available, please contact remissvar@iis.se if you prefer them in English.

Tillhörande dokument:

2017

Reviderat registraravtal med bilagor

För detaljerad information om ändringarna se bifogat dokument med försättsblad samt reviderat registraravtal (inklusive bilagor).

Tillhörande dokument:

2016

Remiss beträffande Internetstiftelsens tvistlösningsförfarande

Remiss för att inhämta synpunkter beträffande frågan om flytt av administrationen av Internetstiftelsens alternativa tvistlösningsförfarande (ATF) till WIPO (World Intellectual Property Organisation) i Schweiz.

Tillhörande dokument:

Remissvar skickas till remissvar@internetstiftelsen.se senast 19 juli 2016.

2013

Remiss beträffande frisläppningsförfarande

Remissunderlag för att inhämta synpunkter beträffande vilket frisläppningsförfarande Internetstiftelsen bör använda när vissa spärrade och reserverade domännamn ska släppas för registrering. Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kan ni söka kontakt via remissvar@internetstiftelsen.se.

Remissvar skickas till remissvar@internetstiftelsen.se senast 10 maj 2013.

Tillhörande dokument:

Remiss angående förslag till ändringar i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m 15 februari 2011

Internetstiftelsen inbjuder till lämnande av synpunkter på förändringar i .se:s Registreringsvillkor.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och förslaget till Registreringsvillkor innehåller följande förändringar:

  • Språkliga justeringar
  • Borttagande av reglering för huvuddomäner då dessa inte längre erbjuds för nyregistrering
  • Ny skrivning om registrarens möjlighet till uppsägning av avtalet med innehavaren under vissa särskilt uttryckliga omständigheter
  • Ny skrivning avseende IIS rätt att deaktivera och avregistrera ett domännamn om innehavaren är en juridisk person och denne har upplösts efter avslutad konkurs eller likvidation.
  • Tillägg till prövningsramen för ATF
  • Förändringar i punkt 9 avseende whois

Slutligen har vissa skrivningar i Registreringsvillkoren omformulerats för att göras tydligare.

De förändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren.

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kan ni söka kontakt via remissvar@internetstiftelsen.se.

Remissvar skickas till remissvar@internetstiftelsen.se senast 15 mars 2013.

English version of the revised terms and conditions are available, please contact remissvar@internetstiftelsen.se if you prefer them in English.

Tillhörande dokument:

2010

Ny remissrunda gällande förändringar i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .se.

Internetstiftelsen inbjuder till lämnande av synpunkter på förändringar i
Internetstiftelsens Registreringsvillkor.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare. Förslaget till Registreringsvillkor innehåller nya skrivningar om det alternativa tvistlösningsförfarandet (punkt 7) och förtydliganden i punkt 9, behandling av personuppgifter. Slutligen har vissa skrivningar i Registreringsvillkoren omformulerats för att göras tydligare. Registreringsvillkoren kommer träda i kraft tidigast den 15 februari 2011.

De förändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren.

Tillhörande dokument:

Ny remissrunda gällande Internetstiftelsens alternativa tvistlösningsförfarande (ATF)

Våren 2010 bad Internetstiftelsen om synpunkter på de inriktningsbeslut som fattats av Internetstiftelsens styrelse med ledning från svaren på den remiss gällande Internetstiftelsens alternativa tvistlösningsförfarande (ATF) som hade skickats ut i november 2009.

Tillhörande dokument:

2009

Remiss om Internetstiftelsen alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF)

Internetstiftelsen regelbundet översyn av ATF för att säkerställa att förfarandet är effektivt, förutsägbart och rättssäkert. Internetstiftelsen önskar med anledning därav, och med anledning av de synpunkter som lämnats av PTS i deras tillsynsrapport, svar på och kommentarer till ett antal frågor avseende det alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF).

Tillhörande dokument:

2008

Remiss om förslag till nytt avtal mellan Registry och Registrar i Internetstiftelsen och vissa viktigare rutiner och förfaranden.

Internetstiftelsen bjuder in till att lämna synpunkter på utkast till nytt avtal mellan Registry Services och Registrar för toppdomänen för Sverige, .se och förslag till utformning av vissa viktigare rutiner och förfaranden.

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden av förslagen kan ni söka kontakt via remissvar@internetstiftelsen.se.

Tillhörande dokument:

2007

2006