Vårt hållbarhetsarbete

Internetstiftelsen har ett aktivt hållbarhetsarbete för att försöka minska vår belastning på miljön samt för att medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vår trovärdighet som samhällsaktör är viktig för oss och därför har vi i vårt arbete valt att utgå ifrån riktlinjerna i FN:s Global Compact. Vi arbetar också för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Kontakt för vårt hållbarhets- och kvalitetsarbete

Charlotta Flodin, Sustainability and Quality Manager på Internetstiftelsen

E-post: hallbarhet@internetstiftelsen.se

Internetstiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige, samt verka för att sprida kunskap om internet och elektronisk kommunikation. Internetstiftelsen säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i Internetstiftelsens leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.

Hållbarhetsredovisning

Under 2015 initierade Internetstiftelsen ett hållbarhetsarbete som inleddes med att identifiera våra främsta utmaningar och möjligheter på hållbarhetsområdet. Sedan dess har vi genomfört ytterligare en intressentanalys för att se om prioriteringarna från våra intressenter ligger fast. Båda intressentanalyserna visar att våra mest väsentliga hållbarhetsområden är driftstabilitet och tillgänglighet, objektiv folkbildning, samt integritet och informationssäkerhet. Kartläggningen ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi och innehållet i vår hållbarhetsredovisning. Internetstiftelsen publicerar årligen en hållbarhetsredovisning som på ett konsekvent och transparent sätt berättar varför och på vilka olika sätt vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Tre hållbarhetsdimensioner

Vi arbetar aktivt med alla tre dimensionerna av hållbarhet: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Under 2017 inkluderade vi hållbarhet i vår affärsplaneringsprocess, vilket innebär att vi har tydliga hållbarhetsmål som följs upp regelbundet. Ett sätt för oss att få en oberoende utvärdering av vårt hållbarhetsarbete är att låta en tredje part jämföra oss mot ledande organisationer och att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) som även utvärderar hållbarhetsarbete.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Internetstiftelsen har analyserat och jämfört FN:s globala mål för hållbar utveckling med vår verksamhet. De globala målen består av 17 mål med 169 delmål och antogs 2015 av FN:s medlemsländer. Syftet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. För att nå målen måste vi alla, tillsammans, samla kraft och arbeta för att göra dem till verklighet. Vi bidrar i vårt arbete framförallt till följande globala mål:

FN:s globala mål och Internetstiftelsens unika hållbarhetsaspekter

FN:s globala mål och Internetstiftelsens unika hållbarhetsaspekter

 
Globala mål 4, god utbildning

Objektiv folkbildning

Delmål 4.4: Öka antalet personer med färdigheter för ekonomisk trygghet

FN:s globala mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Delmål 8.6: Främja ungas anställning, utbildning och praktik

Så bidrar Internetstiftelsen till målen:

Utbildning för både yngre och äldre utgör en stor del av Internetstiftelsens främjande arbete för att åstadkomma ett internet som alla i Sverige vill, vågar och kan använda. Exempel på våra initiativ är Digitala lektioner, Internetkunskap och DigidelCenter. På Internetstiftelsens öppna start- och mötesplats Goto 10 ordnar vi events för att sänka trösklarna till internetcommunityn och driva internetutvecklingen framåt och på vår årliga konferens Internetdagarna samlas alla som arbetar med och/eller älskar internet för att träffas och lära sig mer. Jämställdhet, mångfald och inkludering är viktiga utgångspunkter i arbetet.

 
FN:s globala mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Driftstabilitet och tillgänglighet samt Integritet och informationssäkerhet

Delmål 9.1: Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer

FN:s globala mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Delmål 16.10: Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna

Så bidrar Internetstiftelsen till målen:

Internetstiftelsen ansvarar för en central del av den svenska infrastrukturen för internet eftersom vi säkerställer tillgängligheten av alla .se- och .nu-adresser. Utöver att säkerställa hög driftstabilitet och tillgänglighet arbetar vi även systematiskt och proaktivt med att garantera ett säkert internet med högt informationsskydd. Skolfederation har blivit en viktig del i digitaliseringen av den svenska skolan och Sambi utvecklar vård- och omsorgssektorn. För att åstadkomma högsta kvalitet arbetar vi med en tydlig intern förbättrings- och felsökningsprocess baserad på ITIL och agila metoder, SIQ-modellen (Institutet för Kvalitetsutveckling) samt en extern certifiering enligt ISO 27001 (ledningssystemet för informationssäkerhet).