Vårt hållbarhetsarbete

Internetstiftelsen har ett aktivt hållbarhetsarbete för att försöka minska vår belastning på miljön samt för att medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vår trovärdighet som samhällsaktör är viktig för oss och därför har vi i vårt arbete valt att utgå ifrån riktlinjerna i FN:s Global Compact. Vi arbetar också för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Internetstiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige, samt verka för att sprida kunskap om internet och elektronisk kommunikation. Internetstiftelsen säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i Internetstiftelsens leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.

Hållbarhetsredovisning

Under 2015 initierade Internetstiftelsen ett hållbarhetsarbete som inleddes med att identifiera våra främsta utmaningar och möjligheter på hållbarhetsområdet. Sedan dess har vi genomfört ytterligare en intressentanalys för att se om prioriteringarna från våra intressenter ligger fast. Båda intressentanalyserna visar att våra mest väsentliga hållbarhetsområden är driftstabilitet och tillgänglighet, objektiv folkbildning, samt integritet och informationssäkerhet. Kartläggningen ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi och innehållet i vår hållbarhetsredovisning. Internetstiftelsen publicerar årligen en hållbarhetsredovisning som på ett konsekvent och transparent sätt berättar varför och på vilka olika sätt vi bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Se rapporterna och läs mer här.

Tre hållbarhetsdimensioner

Vi arbetar aktivt med alla tre dimensionerna av hållbarhet: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet.

Under 2017 inkluderade vi hållbarhet i vår affärsplaneringsprocess, vilket innebär att vi har tydliga hållbarhetsmål som följs upp regelbundet. Ett sätt för oss att få en oberoende utvärdering av vårt hållbarhetsarbete är att låta en tredje part jämföra oss mot ledande organisationer och att delta i Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) som även utvärderar hållbarhetsarbete.

Globala mål för hållbar utveckling: Agenda 2030

FN:s globala mål för hållbar utveckling består av 17 mål med 169 delmål och antogs 2015 av FN:s medlemsländer. Syftet är att till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och lösa klimatkrisen. Vi har jämfört de globala målen med vår verksamhet och bidrar till de mål där vi kan göra störst skillnad. Dessa är:

De globala målen där Internetstiftelsen bidrar mest:

  • Mål 4: Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Delmål 4.4.
  • Mål 5: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Delmål 5.1.
  • Mål 8: Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Delmål 8.2.
  • Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. Delmål 10.2.

Läs mer om dessa mål i vår senaste hållbarhetsredovisning.