Forskningssamarbeten

Internetstiftelsen vill att vi i Sverige ska vara framstående inom forskning med inriktning på internet. Därför säger vår urkund att vi ska främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation med särskild inriktning på internet.

Vi ser ett värde av att ha en koppling mellan forskningssamarbeten och våra satsningsområden. Därför väljer vi projekt att stödja utifrån vårt uppdrag, position och värderingar, samt våra strategiska fokusområden.

Pågående forskningsprojekt


Internetaccess

Ett väl fungerande internet är kritiskt för alla användare överallt. I dagsläget finns ett stort antal återförsäljare av internetuppkoppling och bredden på deras erbjudanden är stor. Som beställare är det svårt att veta både vad man behöver och vad man faktiskt får. Bandbredden, som förvisso kan vara viktig, mäter tyvärr bara en del av de saker som påverkar användarupplevelsen.

I Sverige erbjuder internetleverantörer och andra tjänsteleverantörer internettjänster till privatpersoner och företag. Exakt vad en öppen internetanslutning eller internetaccess ska innehålla och vilken kvalitet en användare kan förvänta sig är inte helt självklart för parterna på marknaden. Syftet med projektet Internetaccess är att tillsammans med marknaden definiera hur värdena ska mätas och definiera en lägstanivå. Därmed skapas förutsättningar för högre tjänstekvalitet.

En hand öppnar ett serverskåp

I första delen av projektet Internetaccess, där Karlstads universitet varit delaktiga, har Internetstiftelsen och Netnod samlat operatörer, tekniker och andra intressenter och gemensamt tagit fram en definition av vad internetaccess är. I den andra delen av projektet ska ett mätverktyg för internetaccess tas fram. Läs mer om hela projektet här.

Avslutade forskningsprojekt


Digital delaktighet och DigidelCenter

Idag krävs grundläggande internetkunskaper i allt högre grad på arbetsmarknaden, för att kunna ta del av samhällets service eller för privata ändamål. De som av olika anledningar saknar nätkompetens riskerar att hamna utanför, vilket kan få konsekvenser såväl för demokratin, samhällsekonomin och den enskilde individen. Enligt regeringens digitaliseringsstrategi så ska alla människor i Sverige vara digitalt kompetenta och känna sig trygga när de använder digitala verktyg. Trots det så räknar Internetstiftelsen med att en tiondel av befolkningen fortfarande befinner sig i digitalt utanförskap.

Äldre kvinnor använder mobiltelefon.

2017 startade Internetstiftelsen ett första DigidelCenter på Motala bibliotek; en plats dit medborgarna kan komma och få hjälp med digital samhällsservice och lära sig hur man kan använda olika digitala tjänster. Motala DigidelCenter blev framgångsrikt och under 2018 inleddes ett samarbete med Linköpings universitet för att undersöka vad kommunerna – och i synnerhet biblioteken – kan göra för att minska det digitala utanförskapet. Det lyckade konceptet med DigidelCenter har sedan dess spridits till flera kommuner, under 2019 öppnar ytterligare femton stycken runt om i landet med hjälp av medel från staten och Internetstiftelsen.

Internet och Sveriges innovationskraft

I det treåriga forskningsprojektet The Internet and its Direct and Indirect Effects on Innovation and the Swedish Economy som leddes av Robin Teigland, tidigare professor vid Handelshögskolan i Stockholm, undersöktes hur Sveriges innovationskraft och entreprenörskap påverkats av en tidigt hög internetpenetration och internetanvändning. Projektet finansierades av Internetstiftelsen tillsammans med Marcus Wallenberg Foundation (MWF).

Genom satsningen vill Internetstiftelsen bidra till att Sverige blir världsledande inom det här forskningsfältet.

Genom satsningen vill Internetstiftelsen bidra till att Sverige blir världsledande inom det här forskningsfältet. Sverige är ett av de länder i världen med högst internet- och smartmobilanvändning. Vi är också ledande när det kommer till entreprenörskap och innovation inom IT-branschen. Under senare år har det i Sverige till exempel växt fram ett flertal så kallade ”enhörningar”; alltså start-ups med en värdering på över en miljard dollar. Sammantaget bidrar detta till att förutsättningarna för den här typen av undersökningar är mycket goda.

Böcker och delrapporter

Projektet pågick under tre år och mynnade ut i boken Digital Transformation and Public Services: Societal Impact in Sweden and Beyond med forskningens resultat. Under projektets gång har ett flertal delrapporter publicerats som fokuserar på olika ämnen.

Här kan du ladda ner delrapporterna:

Här kan du ladda ner böckerna:

Käll- och sökkritik i skolan

En av samtidens stora utmaningar ligger i att hantera det överflöd av ofta motstridig information som flödar i sociala medier och på internet. Barn och unga måste dagligen förhålla sig till påståenden och uppgifter i sociala medier, genom sökmotorer och på internet i stort. Detta i ett sammanhang där filterbubblor och faktaresistens uppmärksammas som allt större samhällsproblem.

Syftet med projektet som Internetstiftelsen genomfört tillsammans med Lunds universitet är att skapa en fördjupad förståelse för olika sätt att undervisa i informationssökning och källkritik som idag praktiseras i grundskolan

Syftet med projektet som Internetstiftelsen genomfört tillsammans med Lunds universitet är att skapa en fördjupad förståelse för olika sätt att undervisa i informationssökning och källkritik som idag praktiseras i grundskolan, samt för om och hur dessa olika undervisningssätt kan bidra till att förbereda elever för informationssamhällets utmaningar, så som de kommer till uttryck i gymnasieskolan och i elevers vardag.

Olof Sundin och Hanna Carlsson, båda forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, medverkade i projektet som Internetstiftelsen finansierat med 500 000 kronor.

Läs en sammanfattning av vad studien visade

Här kan du ladda ner rapporten: