Forskningssamarbeten

Internetstiftelsen vill att vi i Sverige ska vara framstående på forskning med inriktning på internet. Därför säger vår urkund att vi ska främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation med särskild inriktning på internet.

Vi ser ett värde av att ha en koppling mellan forskningssamarbeten och våra satsningsområden. Därför väljer vi projekt att stödja utifrån vårt uppdrag, position och värderingar, samt våra strategiska fokusområden. Just nu är vi involverade i följande forskningsprojekt:

Projekt: Internet och Sveriges innovationskraft

I det treåriga forskningsprojektet The Internet and its Direct and Indirect Effects on Innovation and the Swedish Economy som leds av Robin Teigland, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, undersöks hur Sveriges innovationskraft och entreprenörskap påverkats av en tidigt hög internetpenetration och internetanvändning. Projektet finansieras av Internetstiftelsen tillsammans med Marcus Wallenberg Foundation (MWF).

Genom satsningen vill Internetstiftelsen bidra till att Sverige blir världsledande inom det här forskningsfältet.

Genom satsningen vill Internetstiftelsen bidra till att Sverige blir världsledande inom det här forskningsfältet. Sverige är ett av de länder i världen med högst internet- och smartmobilanvändning. Vi är också ledande när det kommer till entreprenörskap och innovation inom IT-branschen. Under senare år har det i Sverige till exempel växt fram ett flertal så kallade ”enhörningar”; alltså start-ups med en värdering på över en miljard dollar. Sammantaget bidrar detta till att förutsättningarna för den här typen av undersökningar är mycket goda.

Bok och delrapporter

Projektet pågår under tre år och kommer att mynna ut i en bok med forskningens resultat. Under projektets gång kommer ett flertal delrapporter att publiceras som fokuserar på olika ämnen. För närvarande arbetar projektet med ett nytt bokprojekt med den preliminära titeln ”The Digital Disruption of Public Services: An Investigative Study of the Societal Impact in Sweden and Beyond” som förväntas publiceras i början av 2019.

Här kan du ladda ner rapporterna:

Här kan du ladda ner boken:

The Rise and Development of FinTech: Accounts of Disruption from Sweden and Beyond

Projekt: Käll- och sökkritik i skolan

En av samtidens stora utmaningar ligger i att hantera det överflöd av ofta motstridig information som flödar i sociala medier och på internet. Barn och unga måste dagligen förhålla sig till påståenden och uppgifter i sociala medier, genom sökmotorer och på internet i stort. Detta i ett sammanhang där filterbubblor och faktaresistens uppmärksammas som allt större samhällsproblem.

Syftet med projektet som Internetstiftelsen genomfört tillsammans med Lunds universitet är att skapa en fördjupad förståelse för olika sätt att undervisa i informationssökning och källkritik som idag praktiseras i grundskolan...

Syftet med projektet som Internetstiftelsen genomfört tillsammans med Lunds universitet är att skapa en fördjupad förståelse för olika sätt att undervisa i informationssökning och källkritik som idag praktiseras i grundskolan, samt för om och hur dessa olika undervisningssätt kan bidra till att förbereda elever för informationssamhällets utmaningar, så som de kommer till uttryck i gymnasieskolan och i elevers vardag.

Olof Sundin och Hanna Carlsson, båda forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, medverkade i projektet som Internetstiftelsen finansierat med 500 000 kronor.

Här kan du läsa en sammanfattning av vad studien visade.

Här kan du ladda ner rapporten:

En forskningsrapport från Lund universitet

Ladda ner