Internetstiftelsen som investerare

Internetstiftelsen investerar i unga aktiebolag för att hjälpa dem i ett tidigt stadium då det annars kan vara svårt att attrahera investerare. Huvudsyftet är därmed inte avkastning eller att styra bolagens utveckling.

Internetstiftelsen ska vara en katalysator för innovation, idéer och möten som bidrar till att främja dialog, kunskap och innovation kopplad till internet. Därför erbjuder vi mötesplatserna Goto 10, konferenser, utbildning och finansierar forskning kopplad till internet. I vissa fall stödjer vi även unga företag genom såddfinansiering. Internetstiftelsen går då in som minoritetsägare och bolagen har sedan möjlighet att köpa tillbaka aktierna i framtida investeringsrundor.

Vilka bolag investerar vi i?

Internetstiftelsen investerar i bolag som antingen tillför något exceptionellt till utvecklingen av internet i Sverige som fristående aktör eller i bolag som över tid kan bli en del av Internetstiftelsen. I det första fallet är investeringen begränsad till 3 miljoner kronor medan när det gäller förvärv beror på bolagets behov av finansiering.

Gemensamt för de bolag som Internetstiftelsen investerar i är att de måste bidra positivt till utvecklingen av internet i Sverige och ha ett fokus på digitala tjänster. Utöver detta så måste bolagets verksamhet gå i linje med Internetstiftelsens värderingar och urkund, men även engagera i en öppen dialog kring affärsplanen framåt.

Primärt investerar Internetstiftelsen i bolag inom följande områden:

 • Digital infrastruktur – bolag som bidrar till digitaliseringen genom mjuk infrastruktur.
 • Digital trygghet – bolag som vill göra internet till en säkrare plats.

I vissa fall investerar Internetstiftelsen även i bolag inom följande områden:

 • Digital öppenhet – bolag som bidrar till ökad delning av data och kod.
 • Digital hållbarhet – bolag som genom sin affärsidé bidrar till omställning mot miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
 • Digital tillgänglighet – bolag som hjälper till att göra internet mer tillgängligt för alla.
 • Digital demokrati – bolag som genom sin affärsidé bidrar till ökad demokrati i samhället.
 • Digital kompetens – bolag som aktivt bidrar till att sprida kunskap om möjligheter med digitalisering samt de risker man bör vara uppmärksam på.

Internetstiftelsen gör maximalt ett par investeringar per år, ingen investeringen görs i bolag som vi bedömer riskera Internetstiftelsens ställning som oberoende toppdomänadministratör eller federationsoperatör.

Vill du att Internetstiftelsen ska investera i ditt företag?

Börja med att skicka ett mejl till investering@internetstiftelsen.se med följande information:

 • Beskrivning av produkten/tjänsten
 • Har företaget aktiva kunder, till vilken målgrupp vänder sig erbjudandet?
 • Ange storlek på nuvarande kundbas och dess utveckling sedan start
 • Vilken omfattning på investering önskas från Internetstiftelsen?
 • Beskriv på vilket sätt företagets produkter och/eller tjänster främjar internetutvecklingen i Sverige

Vår intention är att du ska få så snabb återkoppling som möjligt.