Projekt Internetaccess

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter enligt regeringens digitaliseringsstrategi. Men för att veta när vi är det behövs en gemensam definition av vad internetaccess är.

Aktuellt

Projektet Internetaccess i sin befintliga form har nu avslutats. Det finns dock flera möjliga vägar framåt för ett uppföljande projekt.

Den snabba digitaliseringen ställer allt högre krav på vår internetinfrastruktur. Men för att veta om en internetförbindelse lever upp till kraven behöver den kunna mätas utifrån en överenskommen definition.

I projektet Internetaccess har Internetstiftelsen samlat operatörer, tekniker och andra intressenter för att gemensamt ta fram en definition av vad internetaccess är. Definitionen kan ligga till grund för ett framtida mätverktyg.

två personer sitter och jobbar framför en dator
Den snabba digitaliseringen ställer höga krav på våra internetförbindelser. Då är det också viktigt att kunna mäta och se om förbindelsen lever upp till kraven.

Därför behöver vi mäta

Vår digitala infrastruktur blir allt viktigare och kan i många fall vara en fråga om liv och död. I och med att behovet av en stabil internetuppkoppling ökar är det också viktigt att veta vad som faktiskt ingår när man upphandlar internetaccess. Det är också viktigt att kunna verifiera att man får det man beställt. Fokus ligger i dag främst på hastighet, men det finns flera saker som är minst lika viktiga att titta på när man ska välja internetleverantör och uppkoppling. Till exempel tillgänglighet, svarstider och att data levereras korrekt.

Vilka parametrar är till exempel viktiga att säkerställa för att:

  • Säkert och effektivt kunna skriva nationella prov digitalt?
  • Erbjuda och få trygg vård och omsorg i hemmen via internet?
  • Möjliggöra att dagliga tjänster i samhället fungerar?

Definitionen för internetaccess ger svar på vad man behöver – och ett mätverktyg ger svar på vad man faktiskt får.

Vad är en internetaccess?

För en person på resa kan en internetaccess vara möjligheten att koppla upp sig på nätet från ett kafé. För ett företag kan det handla om att deras datahall är nåbar dygnet runt. För ett lantbruk kan en internetaccess innebära att kunna styra utrustningen och övervaka produktionen med noggrann precision.

Enligt Wikipedia är det möjligheten för individer och organisationer att koppla upp sig mot internet via datorer, telefoner och andra enheter; för att komma åt tjänster så som e-post, webben etcetera. Internetaccess erbjuds av operatörer som tillhandahåller uppkoppling med olika hastigheter genom olika teknologier.

Med andra ord är internetaccess avgörande för allt vi vill göra på nätet.

Definitionen för internetaccess ger svar på vad man behöver – och ett mätverktyg ger svar på vad man faktiskt får.

Därför behövs en definition

Anna Johansson och Tommy Nilsson är båda projektledare för Byanätsforum, ett nätverk med bredbandsföreningar som driver byanät runt om i Sverige. I videon nedan pratar de om utmaningar och möjligheter med regeringens bredbandsmål, och värdet av en gemensam definition av internetaccess.

En definition underlättar upphandlingar

Att tydliggöra vad en internetaccess ska innehålla underlättar för både beställare och leverantörer eftersom det skapar tydlighet kring vad man får. Med hjälp av mätverktyget kommer det också gå att kontrollera att man har fått det man betalar för. Det gör det samtidigt enklare för de som utvecklar tjänster att veta hur de ska designa dessa ur ett tekniskt perspektiv.

För både privat och offentlig sektor underlättar en definition och märkning av internetaccess framtida upphandlingar, främst de som faller under LOU (Lagen om offentlig upphandling). Definitionen och användningen av märkningen kan dessutom bidra till att samhällskritiska funktioner som blåljusmyndigheter och välfärdstjänster garanteras den internetaccess som krävs för att driva verksamheten.

Person med surfplatta framför sig
En definition av internetaccess underlättar för både privat och offentlig sektor.

Projektets faser

Projektet Internetaccess har bestått av flera faser som följt efter varandra. I den första fasen tog vi fram en definition på vad en internetaccess är. Detta arbete blev klart våren 2019. Därefter utvecklades en prototyp av ett mätverktyg, och detta blev klart under våren 2021.

Sedan definitionen blev klar har vi också genomfört en behovskartläggning genom att intervjua många olika organisationer i offentlig och privat sektor. Att det finns behov av att mäta råder det inga tvivel om. En specifik tjänst som levereras av omsorgen kanske inte kräver så mycket bandbredd, men ställer höga krav på tillgänglighet. En annan tjänst kanske kräver just bandbredd och att paketförlusten är minimal.

Dessutom har vi genomfört ett "Proof of Concept", med användarfall som involverade regioner i Sverige samt vård- och omsorgsgivare. Vi har mätt tillgänglighet på både mobil och fast uppkoppling, samt kvaliteten på anslutningarna. Vi har även genomfört mätningar med en kommersiell partner tillsammans med en region.

Projektet i sin befintliga form har nu avslutats.