Kostnader för ATF

Kostnaden för ATF beror på vem som ansöker om förfarandet, antalet tvistlösare i ärendet och hur många domännamn tvisten gäller. Kostnaden beror också på om ärendet hanteras som ett påskyndat förfarande eller inte.

Betalning av ansökningsavgiften

I samband med att ansökan skickas till WIPO ska avgiften för ATF betalas till Internetstiftelsen. Avgiftens storlek beror på vem som ansöker om ATF, hur många tvistlösare som avgör ärendet, hur många domännamn tvisten gäller och om ärendet hanteras som ett påskyndat förfarande eller inte.

Observera dock att du inte behöver betala in påslag för påskyndat förfarande. Om ärendet hanteras som ett påskyndat förfarande regleras kostnaden vid återbetalning (se nedan).

Avgiften kan antingen betalas via bankgiro, bankgironummer 5064-9011, eller genom en insättning på Internetstiftelsens bankkonto i SEB, kontonummer 5206-10 281 79. Glöm inte att ange vilket domännamn som inbetalningen gäller, samt vem som är avsändare.

Kostnad för sökande för ett domännamn

Vid ett förfarande som gäller ett domännamn kan du välja mellan en eller tre tvistlösare. Om någon av parterna väljer att tre tvistlösare ska avgöra ärendet sätter sig samtliga tvistlösare in i ärendet och fattar ett gemensamt beslut.

Det är olika kostnader för olika kategorier av sökanden. I tabellerna nedan hittar du kostnaden (i svenska kronor) för olika typer av sökanden.

Sökande En tvistlösare Tre tvistlösare
Privatperson*4 0008 000
Småföretag*5 00010 000
Ideell förening*5 00010 000
Övriga svenska juridiska personer, myndigheter, kommuner*10 00020 000
Privatperson inom EU*4 0008 000
Småföretag inom EU**4 0008 000
Övriga juridiska personer inom EU**8 00016 000
Privatperson utanför EU***3 2006 400
Småföretag utanför EU***4 0008 000
Övriga juridiska personer utanför EU***8 00016 000

* Priser inkluderar moms.

** Priser gäller om bolaget har giltigt VAT nummer, annars tillkommer svensk moms med 25 %.

*** Svensk moms ingår inte i avgiften.

Med småföretag avses företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 18 miljoner kronor per år. Observera att om du som sökande representerar ett småföretag måste du visa att företaget faller inom just denna kategori.

Observera att namn på en ideell förening inte är någon rättighet som kan åberopas om inte föreningens namn även är ett registrerat firmanamn eller ett varumärke (eller om ni har någon av de andra uppräknade rättigheterna i Internetstiftelsens registreringsvillkor).

Kostnad för flera domännamn

Om förfarandet gäller flera domännamn där parterna (både sökanden och innehavaren) är desamma och om de stödjer sig på samma rättsgrund, till exempel samma varumärke eller firma, kan ärendena handläggas tillsammans. Ansökningar mellan samma parter får även i annat fall handläggas i ett förfarande, om det är till gagn för utredningen. Kostnaden kan då reduceras enligt nedan.

Sökande 1-5 ärenden 6-10 ärenden
En tvistlösare Tre tvistlösare En tvistlösare Tre tvistlösare
Privatperson* 4 000 8 000 6 000 12 000
Småföretag* 5 000 10 000 7 500 15 000
Ideell förening* 5 000 10 000 7 500 15 000
Övriga svenska juridiska personer, myndigheter, kommuner* 10 000 20 000 15 000 30 000
Privatperson inom EU* 4 000 8 000 6 000 12 000
Småföretag inom EU** 4 000 8 000 6 000 12 000
Övriga juridiska personer inom EU** 8 000 16 000 12 000 24 000
Privatpersoner utom EU*** 3 200 6 400 4 800 9 600
Småföretag utom EU*** 4 000 8 000 6 000 12 000
Övriga juridiska personer utom EU*** 8 000 16 000 12 000 24 000
 

Sökanden måste själv påvisa skälen till varför endast en avgift ska betalas.

* Priser inkluderar moms.

** Priser gäller om bolaget har giltigt VAT nummer, annars tillkommer svensk moms med 25 %.

*** Svensk moms ingår inte i avgiften.

Påskyndat förfarande

Vid ett påskyndat förfarande avgörs ärendet alltid av en tvistlösare.

Behandlas ärendet enligt det påskyndade förfarandet återbetalas hela ansökningsavgiften, efter att beslutet är fattat, förutom en administrativ avgift på 2 000 kronor (priset inkluderar moms för privatpersoner och är exklusive moms för företag).

Kostnad för innehavare som väljer tre tvistlösare

Innehavaren har i sitt svar möjlighet att välja om ansökan ska prövas av tre tvistlösare istället för en (i de fall sökanden har valt att ansökan ska prövas av en tvistlösare). Tre tvistlösare sätter sig då in i ärendet och fattar ett gemensamt beslut.

Innehavaren betalar 8 000 kronor exklusive moms, förutom privatpersoner som betalar 8 000 kronor inklusive moms. Information om denna möjlighet skickas i samband med att ansökan vidarebefordras till innehavaren. Avgiften betalas av innehavaren till Internetstiftelsen i samband med att svarsskriften skickas till WIPO.

Halva avgiften återbetalas om det blir ett beslut utan bifall (innehavaren får behålla domännamnet). Blir det däremot ett beslut med bifall (domännamnet ska överföras till sökanden) så återbetalas ingen avgift.

Återbetalning

Hälften av den ansökningsavgift som en part betalat för ett ATF-ärende återbetalas om parten får bifall. Kostnader för eventuella (juridiska) ombud ersätts inte.

Om sökanden återkallar ansökan återbetalas hela (exklusive en administrativ avgift på 2 000 kronor) eller halva avgiften, beroende på om återkallandet sker före eller efter att ärendet överlämnats till tvistlösaren. Av avgiften för tvistlösning utgör 2 000 kronor en administrativ avgift som inte återbetalas om ansökan återkallas.

När ärendet behandlas enligt det påskyndade förfarandet återbetalas hela ansökningsavgiften, förutom en administrativ avgift på 2 000 kronor (priset inkluderar moms för privatpersoner och är exklusive moms för företag), efter att beslut har fattats.

Internetstiftelsen subventionerar ATF

Internetstiftelsen subventionerar varje ärende som vinner framgång i ATF genom att återbetala en del av ansökningsavgiften till sökanden.