Integritetspolicy för Internetstiftelsens fotoautomat

Här kan du läsa om hur Internetstiftelsen behandlar dina personuppgifter.

Internetstiftelsen är enligt gällande dataskyddslagstiftning personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med användning av fotoautomaten. Detta innebär att Internetstiftelsen ansvarar för de personuppgifter som du lämnar till oss när du använder fotoautomaten.

Ändamålet med behandlingen är att Internetstiftelsen ska kunna tillhandahålla tjänsten fotoautomat till dig och låta andra besökare ta del av bilderna. När du tagit klickat på knappen ”Ta bild” kommer fotoautomaten att ta en bild av dig och sedan visa bilden i fotoautomaten. Bilden kommer att kunna ses av andra besökare. Du kan också själv komma åt din bild genom att scanna QR-koden vid bilden. Den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse.

Bilderna som tas i fotoautomaten kommer att publiceras och visas i sju dagar. Bilderna kommer sedan att raderas.

Internetstiftelsen kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som Internetstiftelsen använder för att leverera tjänsten till dig. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter Internetstiftelsen behandlar om dig.

Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för det enligt lag.

Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format men då måste det finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.

Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de uppgifter du själv lämnat, gör du det hos Internetstiftelsens dataskyddsombud, dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur Internetstiftelsen hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud på dataskyddsombud@internetstiftelsen.se.

Stiftelsen för Internetinfrastruktur (Internetstiftelsen)
Box 92073, 120 07 Stockholm
Telefon: 08-452 35 00
E-post: info@internetstiftelsen.se
Organisationsnummer: 802405-0190
www.internetstiftelsen.se

Du kan också lämna eventuella klagomål om Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten, https://www.imy.se/.