Internationella projekt

Federationer är givetvis inte något som bara utvecklas i Sverige. Det finns många exempel i andra länder, både nationella och över nationsgränser. eduGain har redan nämnts som ett exempel på en internationell interfederation för högre utbildning. Ett annat exempel är Eduroam, också det en interfederation för utbildningsväsendet.

Syftet med Eduroam är att ge tillgång till internet, antingen trådlöst eller trådbundet. I Sverige drivs Eduroam av Sunet som sedan interfedererar med resten av världen. En koppling finns dessutom till Skolfederation, som satt upp en Eduroam-federation som ”interfedererar” med Sunets Eduroam-federation. Kopplingen gör det möjligt för Skolfederations medlemmar att ansluta till Eduroam, under förutsättning att den egna användarorganisationen aktiverat den möjligheten.

eIDAS

En stor europeisk federation som fått namnet eIDAS är på väg att byggas upp.9 Enligt den ska nationella e-legitimationer som utfärdas av enskilda medlemsländer i EU börja gälla över EU:s nationsgränser senast den 29 september 2018.

Varje EU-land kommer fatta beslut om landets e-legitimationer ska gå att använda över nationsgränserna inom EU. Däremot blir det obligatoriskt för offentliga myndigheter inom EU – och i Norge, Island, Lichtenstein och Schweiz som också anslutit sig till förordningen – att acceptera e-legitimationer från andra länder. Det är alltså inget tvång att svenska e-legitimationer ska fungera utomlands, men om Sverige bestämmer att e-legitimationerna ska fungera utomlands måste myndigheter i övriga länder acceptera dem.

Kravet på de e-legitimationer som fungerar inom eIDAS är att de ska kunna spåras till endast en enskild individ och att de uppfyller tillitsnivå ”väsentlig” eller ”hög”.

Värt att notera är att det kan finnas andra lagar som sedan reglerar vilka tjänster utländska medborgare får ta del av. E-legitimationsnämnden skriver i dokumentet Introduktion till eIDAS:

"Att erkänna en utländsk e-legitimation på samma villkor som en svensk e-legitimation (till exempel Mobilt BankID eller Telia) betyder inte automatiskt en skyldighet för myndigheten att låta en individ få ta del av känslig information eller att få utföra ärenden i e-tjänsten. eIDAS har tillkommit för att underlätta "digitalt först", medan rättigheter och skyldigheter till service m.m. styrs av andra lagar och regler."

I varje land kommer så kallade landsnoder att upprättas. När en EU-medborgare vill logga in på en myndighetstjänst i ett annat land kommer den tjänsten att ta kontakt med landsnoden i sitt land. Landnoden står i sin tur för kontakten med landsnoden i det land där medborgaren bor och ser till att tjänsten får ett korrekt identitetsintyg tillbaka.