Domänrymdens aktörer

Förutom Internetstiftelsen och ICANN finns det många andra organisationer och föreningar som alla arbetar för utvecklingen av internet i Sverige och världen. Här är en lista med några av de viktigaste aktörerna.

 

ISOC

Internet Society, ISOC, är en ideell förening som bildades 1992, med säte i USA. ISOC arbetar både med internets teknik och påverkan på samhället. En viktig del av ISOC:s tekniska arbete handlar om att utveckla internets ”arkitektur” och tekniska standarder för nätet. Det sker bland annat genom att ISOC är organisatorisk värd för de grupper som svarar för utveckling av protokoll och standarder för internet, till exempel Internet Engineering Task Force (IETF). Den svenska avdelningen ISOC-SE har utsett två styrelseledamöter i IIS styrelse, bland annat utser föreningen IIS:s styrelseordförande.

 

IETF

Internet Engineering Task Force, IETF, är i formell mening inte en organisation, utan snarare en process med ett antal förhållningsregler. Syftet med processen är att utarbeta standardiseringsdokument kring internet. Dessa publiceras som så kallade RFC (Request for Comments). Det mesta arbetet sker via e-postlistor, men sedan 1986 anordnas fysiska möten tre gånger per år. IIS var värd för det 75:e mötet som arrangerades i Stockholm sommaren 2009. De beslut som IETF:s arbetsgrupper fattar, liksom andra förslag till RFC:er granskas av Internet Engineering Steering Group, IESG.

IAB

Internet Architecture Board, IAB, är ISOC:s rådgivande organ i tekniska frågor och har som uppdrag att se till helheten när det gäller internets utveckling. The Internet Research Task Force, IRTF, som rapporterar till IAB, har som uppgift att bedriva långsiktig grundforskning inom internetområdet.

RIPE

Réseaux IP Européens, RIPE, är en samarbetsorganisation (Regional Internet Registry, RIR) för internetoperatörer i Europa, övriga delar av det forna Sovjetunionen, västra delen av Asien till och med Afghanistan, samt Afrika norr om ekvatorn.

RIPE syftar till att samordna arbetet så att internets europeiska del fungerar effektivt. Internetvärlden är globalt uppdelad i fem geografiska administrativa områden, så kallade RIR:ar. Motsvarigheter finns i Nordamerika, Sydamerika, Asien och Afrika. För dessa fem är den överordnade instansen ICANN. De underordnade instanserna för en RIR är Local Internet Registries (LIR) vilka är medlemmar i en RIR. RIPE och övriga tilldelas IP-adresser för sitt område via The Internet Assigned Numbers Authority, IANA, och fördelar i sin tur till lokala registryn (LIR) att fördela IP-adresser till slutanvändarna.

IANA

IANA är den del av ICANN som har det tekniska ansvaret för den globala tilldelningen av IP-adresser och som hanterar drift och -administration av rotzonen för domännamnssystemet.

IGF

The Internet Governance Forum, IGF, etablerades av FN i mitten av 2006. IGF är ett forum för diskussioner kring policyfrågor vad gäller internet, som är öppet för alla intressenter med syfte att främja den internationella utvecklingen och minska klyftorna när det gäller tillgång till internet i världen. Vid IGF:s senaste årliga sammanträde, som hölls i Brasilien i november 2015, behandlades bland annat nätaspekter på frågor som säkerhetsarbete, ekonomi, mångfald och mänskliga rättigheter.

ENISA

Enisa, den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet, inrättades 2004 och är ett expert- och kompetenscentrum för informationssäkerhetsfrågor. Det är en EU-myndighet med säte på Kreta i Grekland som har till uppdrag att öka unionens och medlemsstaternas, och därigenom även näringslivets, förmåga att förebygga, åtgärda och lösa problem som rör nät- och informationssäkerhet. Enisa ger råd till EU-kommissionen och Europaparlamentet i nät- och informationssäkerhetsfrågor.

CENTR

Ett annat samarbete där IIS är involverade sker inom Council of -European National Top Level Domain Registries, CENTR, där nationella toppdomäner sedan 1998 har samarbetet framför allt kring tekniska och juridiska frågor. Organisationen har europeiskt fokus, men flera nationella toppdomäner utanför Europa är också medlemmar.