Digital delaktighet ökar livslusten

Totalt 55 deltagare rekryterades till 13 surfplattekurser. 53 deltagare, 9 män och 44 kvinnor, genomförde kursen. Deltagarna var i åldrarna 70–91 år med medelåldern 78 år.

Vid utvärderingen svarade deltagarna att de hade lärt sig något nytt och att det nya hade medfört glädje, livslust och ökad livskvalitet. Även de som hade valt att inte skaffa egen platta var nöjda då de har fått kunskap om vad digital delaktighet innebär och därmed hade lättare att delta i samtal med yngre digitaliserade generationer. Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad över hur deltagare med olika ålder tillgodogjorde sig kursen. När resultaten ställdes mot tidigare yrkeserfarenhet fanns det ett statistiskt signifikant samband. De personer som hade högre utbildning angav i större utsträckning att surfplattan hade påverkat dem till högre livslust och livskvalitet. Måhända hade de med högre socioekonomiskt status i högre grad varit understimulerade jämfört med de med lägre socioekonomisk status. De påpekade också att arbetet med surfplattan varit god hjärnträning. Däremot fanns det inget samband mellan yrkeserfarenhet och hur man tillgodogjorde sig kursinnehållet. 79 procent av deltagarna som inte tidigare hade en surfplatta skaffade egen platta efter kursens slut.

Erfarenheter

Surfplattans tryckkänsliga skärm är så känslig att fumliga människor av misstag öppnar en hel del fönster som de sedan inte vet hur de ska få bort. De som har breda fingrar och fingrar med hård hud får svårt att med tillräcklig precision klicka på den tryckkänsliga skärmen. Pekpennan underlättar i dessa fall. Minnesproblem är vanliga bland äldre. Om närminnet är för dåligt så minns de inte instruktioner som ges muntligt. Det behövs därför kompletterande tydliga skriftliga instruktioner med bilder vilka man kan konsultera när minnet sviktar. Läsplattans manual är otillräcklig för detta ändamål. Några synskadade deltagare har deltagit i projektet. En av dem var blind på ett öga och hade kraftig nedsatt syn på det andra ögat. Hon kunde hantera plattan efter textförstoring.

Beroendeframkallande

När kursdeltagarna efter en månads träning på surfplatta hade blivit mer bekväma med att skicka e-post och surfa på nätet på den lånade surfplattan, och skulle lämna tillbaka den, uttryckte många att de skulle sakna surfplattan. De hade redan utvecklat ett smärre beroende av att ha tillgång till internet.

Risken att äldre människor blir så beroende av internet att det helt tar över deras liv torde vara minimal. Tvärtom finns det mycket som tyder på att internet minskar deras isolering.