Internet som hälsofrämjande faktor

Äldre har både positiva och negativa känslor gentemot internet och nyttan av det [12]. Dessa känslor har i sin tur betydelse för om äldre finner internet som något väsentligt och användbart i deras egna vardagsliv [7]. Forskning har ännu inte gett något entydigt svar på om användning av internet är hälsofrämjande. I en studie kunde det inte påvisas att datoranvändande hade någon påverkan på välbefinnande hos äldre [13]. I en annan studie kunde forskarna inte mäta någon påverkan på kognitiva funktioner [14]. Det finns dock studier som tvärtemot visar att internet kan bidra till välbefinnande och minska ensamhetskänslan [15]. Även om ingen hittills har kunnat bekräfta hälsorisker av att inte vara delaktig i IT-samhället, har forskare således kunnat bekräfta hälsovinster av att äldre använder internet [15]. Internet ökar även äldres möjligheter att vara aktiva och delaktiga, enligt världshälsoorganisationen WHO två grundkomponenter som främjar hälsa [16]. En studie har visat att möjligheten att underhålla sociala kontakter på internet minskar förekomsten av depression och därmed ökar livskvaliteten [17]. En annan studie har påvisat att kvinnor med färre sociala kontakter insjuknar i stroke dubbelt så ofta som jämnåriga med rika sociala kontakter [18]. Forskare har också visat att ensamhet ökar förekomsten av hjärtkärlsjukdomar [19]. De har även visat att hos dem som delar personlig information med andra i sociala medier på nätet aktiveras hjärnans belöningssystem [20].

Informationssidor om hälsa och sjukvård finns tillgängliga via internet, även möjligheten att kontakta instanser inom detta område. Internet kan därmed bidra till att individen blir mer kunnig om sitt eget hälsoläge. Internet har även visats främja sociala kontakter och leda till en ökad förnöjsamhet med befintliga sociala möten [21].