Det här ska du tänka på när du köper ny IT-utrustning

Inledning

Det finns, som vi sett i föregående kapitel, en stor potential att minska miljöpåverkan från den IT-utrustning man redan har. Men hur gör man om nya produkter behövs?

Det första steget är att alltid börja med att fråga sig om det verkligen behövs en helt nytillverkad produkt, eller om den i stället kan vara begagnad. Alternativt ta reda på om det går att låna, hyra eller samäga den med någon.

Problem som följer av att nya produkter måste tillverkas

Globalt produceras det varje år enorma mängder IT-prylar av olika slag. Det här för med sig en rad olika problem. Ett exempel är att det sker stora utsläpp av växthusgaser i och med tillverkningsprocessen, vilket bland annat beror på att det krävs mycket energi och att energi-mixen i många av världens länder till största delen är fossil.

Användning av farliga kemikalier är ett annat stort problem eftersom läckage till naturen kan ske under produkternas hela livscykel, det vill säga från tillverkningen, under användningen och när de skrotas eller förbränns. Ett exempel på kemikalier som kan återfinnas i IT-produkter är flamskyddsmedel som används för att fördröja eller hindra att ett material börjar brinna, men där flamskyddsmedlen i sig kan vara hälso- och miljöfarliga och dessutom svårnedbrytbara.

Framtagandet av alla de råvaror och material som behövs i form av mineraler och metaller innebär också ett problem. Det här sker nämligen ofta i länder med obefintlig miljölagstiftning och med dåliga arbetsvillkor där barnarbete är vanligt förekommande. Den oreglerade gruvdriften av de så kallade konfliktmineralerna tantal, tenn, volfram och guld, är extra problematisk, då den dessutom är starkt förknippad med finansiering av väpnade grupper och därigenom underblåser olika konflikter i världen.

Även i tillverkningsfasen är det i många länder vanligt med usla arbetstider, låga löner och dåliga arbetsmiljöer, vilket bland annat organisationen Swedwatchs motsvarighet i Danmark, Danwatch, visat i studien Servants of Servers, som handlar om elektronikfabriker i Kina.

”Vi har köpt in 2234 begagnade datorer”

Fem frågor till Hans Gardelin, chef för IT på Eskilstuna kommun.

Varför ville kommunen börja köpa in begagnade datorer? 
– Verksamheterna efterfrågade lägre kostnad för hårdvara och då såg vi på IT-avdelningen begagnade datorer med bra garantier som ett fullgott alternativ.

Hur gick ni tillväga när beslutet väl var taget? 
– Vi gjorde ett test genom att köpa in 200 begagnade datorer och utvärderade funktionaliteten. Då vi inte såg några brister alls i funktionaliteten, det vill säga inga supportärenden alls, tog vi beslutet att upphandla en partner och då vann företaget Inrego.

Hur många begagnade datorer har ni hittills köpt in? 
– Vi har köpt in 2 234 stycken.

Vad har resultatet blivit ekonomiskt och miljömässigt? 
– Besparingen ligger på cirka åtta miljoner kronor. Miljömässigt är det ju all påverkan det har att tillverka nya datorer. Enligt Inrego hade vi 2014–2015 besparat miljön 54 ton koldioxid.

Har det varit några problem i arbetet som du vill göra andra uppmärksamma på, alternativt något annat du vill tipsa om som är viktigt att tänka på när man köper begagnade datorer? 
– Sett på den stora volymen har vi haft väldigt få problem. Har någon dator strulat vid leverans har leverantören omedelbart bytt ut den. Att köpa med tre års garanti anser vi är ett skall-krav.

 

När du köper en ny IT-produkt, titta efter en miljömärkning

Som konsument av IT-prylar är det långt ifrån lätt att veta vilka miljömässiga, sociala eller ekonomiska konsekvenser ens köp får. Att ta reda på exempelvis vilka kemikalier en produkt innehåller, eller hur arbetsförhållandena har varit i alla de olika produktionsleden är något av en omöjlighet.

Ett bra steg när det är dags att handla en ny dator eller mobiltelefon kan därför vara att titta efter någon form av miljömärkning.
En miljömärkning är ett system som garanterar att en vara eller tjänst uppfyller vissa miljökrav. Att en produkt är miljömärkt garanterar inte på något sätt att den är bra för miljön, men den är med stor sannolikhet mindre miljöbelastande än de produkter inom samma produktområde som inte är miljömärkta.

Ett exempel är den nordiska miljömärkningen Svanen som ställer miljökrav på bland annat kopiatorer och skrivare. En annan variant är den europeiska miljömärkningen EU-Blomman, eller EU Ecolabel, som också märker ut elektronik. Energy Star är ytterligare en miljömärkning som fokuserar på energisnåla produkter.

TCO Certified är den mest omfattande tredjepartscertifieringen av IT-produkter. Det är TCO Development, med säte i Sverige, som ligger bakom certifieringen, och tanken är att hjälpa organisationer över hela världen att ställa miljömässiga och sociala krav på allt från bildskärmar och bärbara datorer, till smartphones och headsets.

För att få en känsla för vad en sådan miljömärkning innebär följer här ett antal exempel hämtade från TCO Developments webbplats, om vad som gäller för att få en produkt certifierad:

Krav under tillverkningsfasen, bland annat:

  • Socialt ansvar ska tas, det vill säga att tillverkningen av produkten måste följa den lagstiftning som gäller i tillverkningslandet om bland annat arbetsrätt, hälsa, säkerhet och minimilön.
  • Policy ska finnas för konfliktmineraler, och företagen måste dessutom visa att de noggrant analyserat sin leverantörskedja, alternativt att de deltar i regionala program för ansvarsfull brytning.

Krav under användningsfasen, bland annat:

  • Det ska vara energieffektiva produkter och adaptrar som säljs, och den senaste versionen av miljömärkningen Energy Star krävs.
  • Det ska vara god visuell ergonomi, det vill säga kring upplösning, ljus, kontrast och färgåtergivning, samt ergonomisk design på tangentbordet. Detta minskar risken för belastningsskador i ögon, nacke och rygg som kan inträffa vid långvarig daglig användning. Det påverkar även hur länge produkterna används innan de ersätts av nya.

Krav under sluthanteringsfasen, bland annat:

  • Farliga ämnen i produkten och i förpackningen ska undvikas, det ska exempelvis vara kvicksilverfria produkter samt krav på låga eller inga halter av exempelvis tungmetallerna kadmium och bly.
  • Produkten ska vara anpassad för återvinning, och all förpackning ska kunna återvinnas.

Checklista! Så ska du tänka när du köper en ny IT-produkt

  • Börja alltid med att fråga dig om du verkligen
    behöver inhandla en nyproducerad vara eller om det går bra med en begagnad.
  • Om du ska köpa en helt nyproducerad vara, se till att den har någon form av miljömärkning, exempelvis Svanen eller TCO Certified.