Svenskarna och internet 2015

”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på Internetstiftelsens egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Publicerad 2015-11-10.

Totalt intervjuades 3 000 personer från 12 år och uppåt under perioden februari-april 2015. Telefonintervjuerna är omfattande och innehåller frågor om de intervjuade personernas bakgrundsdata, tillgång till teknik, användning av traditionella medier och framförallt användning av internet i olika former. Till föräldrar med hemmavarande barn mellan 2-11 år, ställs frågor om barnens användning av internet. Till ungdomar mellan 12-15 år ställs också frågor till deras föräldrar. Rapporten finns som webbversion! Du kan även beställa rapporten i tryckt format till självkostnadspris.