Värdegrund och digital kompetens – Lärarhandledning

Den här handledningen lyfter beröringspunkter som finns mellan skolans uppdrag att arbeta med värden och normer, alltså värdegrund, och digital kompetens. Publicerad 2022-04-06.

Den ger dig som lärare tips och förslag på hur du med stöd av innehållet i lektionsbanken Digitala lektioner kan föra samman arbetet med värdegrund och digital kompetens i klassrummet. Handledningen har tre delar. Första delen förklarar vad lektionsbanken Digitala lektioner innehåller och hur den är uppbyggd. Andra delen ger en kort bakgrund till beröringspunkterna mellan skolans värdegrundsarbete och arbetet med digital kompetens. Efter varje avsnitt i andra delen finns frågor som du kan använda för reflektion på egen hand eller tillsammans med kollegor. I den tredje avslutande delen finns förslag på olika teman kopplade till värdegrund och digital kompetens och praktiska tips för arbetet med Digitala lektioner i klassrummet.